ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 30

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor szkoły

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemeszno Lubuskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemeszno Lubuskim

Data udostępnienia: 2018-05-29

Ogłoszono dnia: 2018-05-29 przez Burmistrz Sulęcina

Termin składania dokumentów: 2018-06-15 14:30:00

Nr ogłoszenia: 30

Zlecający: Burmistrz Sulęcina

V. Wymagane dokumenty:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  szkoły.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość  języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca.
 7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311).
 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017, poz. 2186 ) – dotyczy kandydata  na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela.
 13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 ze zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-15 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim
c. Miejsce:
Pocztą na adres: Urząd Miejskie w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sulęcinie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Sulęcina Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowicki Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 15:02:19
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Januszko Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 15:02:30
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Januszko Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 15:13:53
Artykuł był wyświetlony: 429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu